Nướng thịt bằng bếp từ như thế nào mới ngon mà không sợ cháy?