Cục nóng điều hòa lúc chạy lúc không: Nguyên nhân & cách khắc phục