Công suất bếp từ có những mức nào? Có tốn điện không?