Tổng hợp ý nghĩa, chức năng 10 Lõi lọc nước Kangaroo chi tiết