Flash Sale Cuối Tuần Mừng Sinh Nhật HC - Laptop, Điện Thoại Giảm Đến 11.7 Triệu