Chính sách lắp đặt cho các dòng bếp từ đôi, bếp 3, bếp 4, bếp hỗn hợp